Договір публічної оферти дата-центру United DC

Затверджено Директором

ТОВ "Центр Обробки Даних"

 Богданова А.О.

Згідно Наказу № 3/2021.08.13 від 13.08.2021р.

Договір Оферти

Існуюча оферта є публічною пропозицією ТОВ «Центр Обробки Даних» (ІПН 40162436) фізичним особам укласти договір про надання послуг з надання в оренду віртуальної інфраструктури (далі – Оферта). Проходження реєстрації в особистому кабінеті та здійснення оплати є акцептом цієї Оферти, тобто повним та безумовним прийняттям положень цієї Оферти та всіх додатків до неї. Приймаючи умови цієї Оферти фізична особа підтверджує, що досягла 18 (вісімнадцяти) років та має право в повному обсязі виконувати умови цього Договору.

 1. Терміни та визначення

Віртуальна інфраструктура (далі - ВІ) - набір віртуальних ресурсів, що надають Замовнику можливість встановлювати, запускати і віддалено використовувати один примірник операційної системи з наданням можливості установки програм для ЕОМ. ВІ створюється за допомогою спеціалізованого програмного забезпечення і надається з попередньо встановленою операційною системою.

Замовник - фізична особа, індивідуальний підприємець, або юридична особа в особі свого представника, що пройшов у встановленому порядку Реєстрацію і здійснює користування Сервісом за допомогою мережі «Інтернет».

Особовий рахунок - індивідуальний рахунок Облікової системі, який ведеться Виконавцем самостійно і служить для обліку коштів, що надійшли від Замовника і витрачені ним на оплату Послуг, що надаються Виконавцем за цим Договором.

Оплата - дії Замовника, або представника Замовника по внесенню коштів на Особовий рахунок в якості передоплати Послуг. Відомості про Оплату відображаються в Особистому кабінеті.

Особистий кабінет - розташований за адресою https://cloud.unu.net.ua/ , що містить дані Замовника, відомості про замовлення, Оплату та іншу істотну інформацію про Послуги, що дозволяє Замовнику самостійно здійснювати замовлення, в тому числі визначати склад і обсяг Послуг, змінювати параметри, відмовлятися від Послуг, а також здійснювати інші дії, передбачені функціональними можливостями такого розділу. Замовник здійснює вхід в Особистий кабінет, ввівши адресу електронної пошти або номер телефону та пароль.

Виконавець - ТОВ «Центр Обробки Даних» (ЄДРПОУ: 40162436), місцезнаходження: 03110, м. Київ, вулиця Солом’янська, будинок 3, офіс 110.

Реєстрація - процедура проходження Замовником в необхідному обсязі первинної ідентифікації в межах Сервісу відповідно до затверджених Виконавцем правил. Реєстрація є завершеною з моменту першого входу в Особистий кабінет.

Служба Підтримки - структурний підрозділ Виконавця, що здійснює взаємодію від імені Виконавця із Замовником.

Тарифи - вартість пропонованих Виконавцем послуг і продуктів, з відповідними характеристиками із зазначенням їх найменувань, тривалості надання, одиниці тарифікації та інших параметрів. Тарифи є невід'ємною частиною цієї Оферти (додатка до цієї Оферті) і розміщені в мережі «Інтернет» за адресами https://cloud.unu.net.ua/account/resources  

Послуга - інформаційно-технічна та програмна послуга з надання Виконавцем Замовнику протягом певного терміну можливості використовувати розподілені віртуальні ресурси Виконавця, визначені характеристиками (обсяг дискового простору - HDD / SSD, обсяг оперативної пам'яті - RAM, процесор - CPU, частота процесора - ГГц) , що надаються Замовнику за допомогою програм для ЕОМ, а також інші послуги, зазначені в Тарифах.

Облікова система - інформаційна система Виконавця, що містить відомості про замовлені Замовником Послуги, про Оплати, про обсяг Послуг, порядок розрахунків, а також про наявність заборгованості з оплати Послуг.

SLA - Service Level Agreement (англ.) - угода про рівень обслуговування, що містить параметри якості послуг, що є невід'ємною частиною цієї Оферти (Додаток №1 до цієї Оферти).

Майнінг - діяльність з підтримки розподіленої платформи і створення нових блоків з можливістю отримати винагороду в формі емітованої валюти і комісійних зборів у різних криптовалютах, зокрема в Біткоїнах. Вироблені обчислення потрібні для забезпечення захисту від повторного використання одних і тих же одиниць валюти, а зв'язок майнінгу з емісією стимулює людей витрачати свої обчислювальні потужності і підтримувати роботу мереж.

2. Загальні положення

2.1. Існуючий Договір регулює відносини тільки з фізичними особами, пов’язані з наданням Виконавцем послуг з надання в оренду віртуальної інфраструктури. 

2.2. Всі зміни та доповнення до цього Договору дійсні тільки, якщо вони внесені Виконавцем.

2.3. Цей Договір діє впродовж невизначеного терміну та може бути в будь-який час розірвано за вимогою Замовника при умові виконання в повному обсязі своїх зобов’язань перед Виконавцем на дату розірвання. При розірванні цього Договору невикористаний еквівалент в бонусних коштах, при його наявності, та кошти, внесені для активації тестового періоду,  анулюються та поверненню не підлягають.

2.4. Виконавець має право в будь-який час в односторонньому порядку розірвати цей Договір та блокувати вхід на Сервіс у випадках порушення Замовником умов цього Договору, порушенням діючого законодавства України при використанні Сервісу, здійснення Замовником дій, які ставлять під загрозу цілісність та нормальне функціонування Сервісу.

2.5. Обов’язковою умовою Реєстрації є повна та безумовна згода відповідної фізичної особи на обробку персональних даних в порядку, встановленого цією Офертою.

2.6. Використання Особистого кабінету підтверджує згоду відповідної особи на отримання від Виконавця та залучених ним третіх осіб повідомлень рекламного та інформаційного характеру, в тому числі за вказаним відповідною особою номером телефону, електронної пошти. Відмова від отримання відповідних повідомлень відбувається в порядку, вказаному в цих повідомленнях.

 1. Порядок реєстрації

3.1. Реєстрація відбувається при умові заповнення форми, яка розміщена на сторінці Реєстрації.

3.2. Для входу на Сервіс використовуються дані за вимогами Сервісу – вказаний при Реєстрації логін (адреса електронної пошти) та отриманий пароль. Замовник не має права передавати логін та пароль третім особам за виключенням своїх уповноважених представників та несе ризики, пов'язані з передачею логіна та пароля третім особам.

3.3. У випадку втрати пароля для входу на Сервіс, відновлення пароля можливе через спеціальну форму відновлення пароля https://cloud.unu.net.ua/auth/reset-password  за допомогою відправки Виконавцем на адресу електронної пошти, яку вказано Замовником при Реєстрації. Пароль вважається відновленим з моменту проходження процедури відновлення пароля. З моменту відновлення пароля, раніше виданий пароль втрачає силу та не може використовуватись для входу на Сервіс.

3.4. Якщо інше не передбачене відповідним додатком до цієї Оферти, обов’язковим при Реєстрації є вказівка адреси електронної пошти (e-mail).

3.5. Виконавець має право на свій розсуд, у тому числі в разі порушення Замовником умов цього Договору та умов, що містяться в додатках до цієї Оферті, вимагати надання документів та інформації для ідентифікації фізичної особи, а саме,  документа, що посвідчує особу та підтверджує місце проживання (реєстрації). При не наданні зазначених у цьому пункті документів Виконавець має право призупинити надання Послуг.

 1. Права та обов’язки

4.1. Виконавець зобов'язується:

4.1.1 надавати Послуги відповідно до умов цієї Оферти і додатків до неї;

4.1.2 дотримуватися умов SLA;

4.1.3 вести облік Послуг і підтримувати працездатність Особистого кабінету і Облікової системи;

4.1.4 забезпечувати конфіденційність інформації, що передається та одержуваної інформації, пов'язаної з укладенням, зміною та припиненням цього Договору;

4.1.5 інформувати про всі обставини, що перешкоджають виконанню умов цього Договору;

4.1.6 повідомляти про заплановані технічні перерви в наданні Послуг, які не передбачено в SLA;

4.1.7 інформувати про зміну параметрів якості Послуг відповідно до умов цієї Оферти і додатками до неї;

4.1.8 надавати тестову версію операційних систем, які потребують ліцензування.

4.2. Виконавець має право:

4.2.1 здійснювати перевірку дотримання умов і обмежень при користуванні Послугами;

4.2.2 вносити будь-які зміни, спрямовані на поліпшення якості Послуг;

4.2.3 вносити зміни в Особистий кабінет;

4.2.4 змінювати умови і порядок оплати Послуг за умови повідомлення в порядку, передбаченому цим Договором;

4.2.5 залучати до виконання своїх зобов'язань третіх осіб без збільшення вартості Послуг, залишаючись повністю відповідальним за дії залучених осіб;

4.2.6 вимагати від Замовника виконання своїх зобов'язань за цим Договором;

4.2.7 припиняти надання Послуг і блокувати вхід на Сервіс у випадках, передбачених цим Договором;

4.2.8 збирати і обробляти технічну, статистичну та іншу інформацію про Замовників, в тому числі в автоматизованому режимі;

4.2.9 вносити в односторонньому порядку зміни до цього Договору і SLA шляхом публікації відповідної редакції в межах Сервісу з розміщенням інформації про це в межах Сервісу не пізніше ніж за 10 ( десять) днів до початку дії відповідної редакції;

4.2.10 розірвати Договір в односторонньому порядку та припинити надання Сервісу без пояснення причин. При цьому залишок невикористаних коштів на Особистому рахунку Замовника може бути повернений за офіційною заявою-зверненням  Замовника, отриманою Виконавцем не пізніше, ніж в 10-ти денний термін після такого розірвання;

4.2.11 в тестовий період розірвати Договір в односторонньому порядку та припинити надання Сервісу без пояснення причин. 

4.3. Замовник зобов'язаний:

4.3.1 оплачувати Послуги відповідно до умов цього Договору та Тарифами;

4.3.2 передавати свої права та обов'язки за цим Договором третім особам тільки в порядку, передбаченому цим Договором з урахуванням функціональних можливостей Особистого кабінету;

4.3.3 надавати можливість Виконавцю безперешкодно здійснювати перевірку дотримання умов і обмежень у процесі надання Послуг;

4.3.4 самостійно підтримувати працездатність свого обладнання, а також самостійно отримувати доступ в мережу Інтернет для отримання доступу до Сервісу;

4.3.5 самостійно формувати рахунки для Оплати;

4.3.6 не змінювати і не декомпілювати програми для ЕОМ, які задіяні Виконавцем, за винятком випадків і лише в тій мірі, в якій це допускається чинним законодавством, або правилами користування такими програмами для ЕОМ, не видаляти і не вносити зміни в повідомлення про авторські права, що містяться в програмах для ЕОМ, а так само не видаляти і не вносити зміни в засоби захисту авторських прав;

4.3.7 не порушувати виняткових прав третіх осіб на результати інтелектуальної діяльності та засоби індивідуалізації, в тому числі програми для ЕОМ, бази даних, винаходи, ноу-хау, товарні знаки та інші об'єкти виняткових прав;

4.3.8 не публікувати і не передавати будь-яку інформацію, поширення якої заборонено законодавством України або нормами міжнародного права, а також інформацію, яка містить в собі комп'ютерні віруси або інші шкідливі програмні компоненти;

4.3.9 не здійснювати з використанням Сервісу розсилку рекламної та іншої інформації без попередньої згоди адресата;

4.3.10 не здійснювати дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів мережі Інтернет (комп'ютерів, іншого обладнання або програмного забезпечення); не використовувати надані Послуги в якості майданчика для атак (включаючи DoS, DDoS), торрентів, сканування, перебору паролів, фішингу, розкриття ключів шифрування та іншої подібної діяльності та виконувати Правила користування мережею Інтернет (Додаток №2 до цього Договору Оферти);

4.3.11 не здійснювати дії, спрямовані на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу мережі Інтернет, до комп'ютера, іншого обладнання або інформаційного ресурсу третіх осіб;

4.3.12 не здійснювати дії, які можуть призвести до порушення працездатності апаратних або програмних засобів, які використовуються Виконавцем при наданні Послуг і/або програмно-апаратного комплексу та/або центру обробки даних, а також створення перешкод для отримання Послуг іншими особами;

4.3.13 не використовувати віртуальні ресурси Сервісу для майнінгу, відео-монтажу, накрутки заходів на веб-сайти інших користувачів Інтернету, як VPN та проксі-сервер в якості анонімайзеру;

4.3.14 не використовувати Сервіс для незаконної підприємницької діяльності;

4.3.15 підтримувати позитивний баланс Особового рахунку для безперервного надання Послуг;

4.4. Замовник має право:

4.4.1 користуватися Сервісом в порядку і на умовах, передбачених цим Договором;

4.4.2 своєчасно отримувати інформацію про Послуги в порядку та на умовах, передбачених цим Договором;

4.4.3 висловлювати побажання про функціонування Сервісу і інформувати Виконавця про перебої та інші несправності в функціонуванні Сервісу через Службу Підтримки;

4.4.4 здійснювати інші права, передбачені цим Договором;

4.5. Користування Сервісом здійснюється з наступним обмеженням - Сервіс не має гарантованого захисту від помилок, або некоректних дій в процесі користування Сервісом.

 1. Оплата

5.1. Вартість Послуг визначається відповідно до Тарифів;

5.2. Послуги враховують ПДВ відповідно до чинного законодавства України;

5.3. Послуги оплачуються шляхом внесення грошових коштів на Особовий рахунок. Послуги оплачуються в порядку передоплати (авансу). Тарифікація Послуг - по секундна із списанням - 1(один) раз на добу;

5.4. Послуги надаються тільки при наявності коштів на Особовому рахунку, за винятком випадків, передбачених Тарифами. Виконавець має право негайно припинити надання Послуг у разі недостатності коштів для надання Послуг на Особовому рахунку;

5.5. Підставою для списання грошових коштів з Особового рахунку Замовника є дані про обсяг Послуг. Обсяг Послуг розраховується за допомогою облікового системи, яка враховує кількість ресурсів, зарезервованих Замовником, незалежно від кількості створених або використовуваних ВМ;

5.6. Виконавець має право в односторонньому порядку вводити нові Тарифи, вносити зміни в існуючі Тарифи шляхом публікації відповідної редакції в межах Сервісу з розміщенням інформації про це в межах Сервісу і (або) шляхом направлення Замовнику повідомлення по електронній пошті, і (або) по телефону, не пізніше ніж за 10 (десять) днів до початку їх дії.

5.7. Оплата здійснюється з використанням різних способів оплати в тому числі безготівкових розрахунків за реквізитами Виконавця.

5.8. Фізичні особи зобов'язані здійснювати Оплату способами, зазначеними в Особистому кабінеті;

5.9. Рахунки для Оплати формуються через Особистий кабінет.

5.10. Не допускається здійснення Оплати за Замовника третьою особою, призначення платежу має відповідати призначенню платежу, що міститься в рахунку для Оплати, При відсутності зазначеної інформації Виконавець має право призупинити зарахування грошових коштів на Особовий рахунок і запросити підтвердження Оплати, або відмовити в прийомі Оплати і повернути кошти платнику.

5.11. Замовник несе відповідальність за правильність здійснених ним платежів. При зміні банківських реквізитів Виконавця, з моменту опублікування дійсних реквізитів на сервісі, Замовник самостійно несе відповідальність за платежі, зроблені за застарілими реквізитами Виконавця.

5.12. Оплата вважається здійсненою в момент надходження грошових коштів на розрахунковий рахунок Виконавця, інформація про який міститься в межах Сервісу або в рахунку для Оплати, сформованому в Особистому кабінеті.

5.13. Періодом надання Послуг за цим Договором є календарний місяць. Розширення ресурсів впродовж місяця можливе внесенням грошових коштів на Особистий рахунок, із розрахунку місячної вартості таких ресурсів.  

5.14. Виконавець має право на свій розсуд надавати Замовникам додаткові Послуги в якості заохочення, які мають еквівалент в бонусних коштах, при цьому, невикористаний еквівалент в бонусних коштах не підлягає поверненню Замовнику в грошовій формі і може витрачатися тільки на Послуги.

 1. Взаємодія Замовника та Виконавця

6.1. Взаємодія Замовника з Виконавцем в процесі надання Послуг здійснюється через Службу Підтримки;

6.2. Інформація та документи згідно з цим Договором направляються Замовнику по одному або декількох адресах електронної пошти, зазначеними Замовником в Формі замовлення Послуг. 

6.3. У разі виникнення аварійних ситуацій, незадовільної якості або перерв в процесі надання Послуги, контактна особа Замовника повідомляє про це в Службу Підтримки за телефоном або електронною поштою.

6.4. Надання Послуг може бути призупинено Виконавцем в разі порушення Замовником зобов'язань за цим Договором, в тому числі прострочення оплати Послуг, при цьому, Виконавець має право, на свій розсуд припинити надання Послуг повністю або частково. Виконавець повідомляє Замовника про призупинення надання послуг за одним або кількома адресами електронної пошти, зазначеним в Формі замовлення Послуг.

6.5. З моменту утворення на Особовому рахунку нульового балансу, ВМ зберігаються протягом 30 (тридцяти) днів, після закінчення цього терміну всі ВМ автоматично знищуються.

6.6. Виконавець має право призупинити надання Послуг у разі порушення Замовником законодавства України, або надходження претензій щодо таких порушень, а також у випадках, передбачених цим Договором.

 1. Інформація Замовника

7.1. Щоб уникнути сумнівів, в процесі надання Послуг Виконавець не має доступу до змісту розміщеної в межах Сервісу інформації і не перевіряє законність такої інформації.

7.2. У разі розміщення Замовником в межах Сервісу інформації, він зобов'язаний попередньо і належним чином отримати згоду всіх правовласників такої інформації на здійснення дій, спрямованих на її розміщення, а також переконатися в тому, що розміщення такої інформації не порушує норми законодавства України .

7.3. Виконавець має право вимагати від Замовника надання документів, що підтверджують дотримання гарантій, зазначених в п. 7.2. цієї Оферти. Замовник зобов'язаний надати Виконавцю такі документи в термін, розумно необхідний для їх надання, але не більше ніж через 3 (три) дні з моменту пред'явлення Виконавцем вимоги.

При невиконанні Замовником зазначеного зобов'язання або виявленні недостовірності будь-якої з гарантій, зазначених в п. 7.2. цієї Оферти, при отриманні претензії від відповідного правовласника або уповноваженого органу державної влади, щодо розміщеної Замовником інформації, Виконавець має право призупинити надання Послуг до усунення порушення, або блокувати доступ до розміщеної інформації.

 1. Відповідальність

8.1. Відповідальність Виконавця, Замовника, а також Учасника Проекту визначається цією офертою і Додатками до неї.

8.2. Виконавець ні за яких обставин не несе відповідальності за непрямі збитки. В поняття непрямі збитки включається, але цим не обмежується, упущена вигода, втрата доходу, прибутку, передбачуваної економії, ділової активності та репутації тощо.

8.3. Замовник звільняє Виконавця від відповідальності за позовами третіх осіб, які уклали із Замовником договори (угоди), за якими зобов'язання частково або повністю виконуються Замовником за допомогою Послуг.

8.4. У разі порушення з вини Виконавця гарантованих в SLA показників якості Послуг, Виконавець надає на письмову вимогу Замовника компенсацію. Відсоток компенсації залежить від ступеня порушення гарантованих показників і вказується в SLA.

8.5. У зв'язку з використанням комп'ютерного та іншого обладнання, каналів зв'язку і (або) програм для ЕОМ, що належать третім особам, при наданні Послуг, Виконавець не несе відповідальності за будь-які затримки, переривання, прямий збиток або упущену вигоду, втрати, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні і (або) програмах для ЕОМ, або внаслідок інших об'єктивних технологічних причин, а також в результаті дій або бездіяльності третіх осіб, проблем при передачі даних або з'єднання, перебоїв в електроживленні, що сталися не з вини Виконавця.

8.6. Виконавцем розглядаються тільки ті претензії Замовника, які укладаються в письмовій формі і в порядку, передбаченому законодавством України.

8.7. У разі недосягнення згоди щодо предмета претензії, спір підлягає розгляду в суді відповідно до чинного законодавства України, місце розгляду справи в суді визначається за місцем знаходження Виконавця.

8.8. Виконавець має право призупинити надання Послуг і не несе відповідальності за будь-які інциденти та інші обставини, які потягли за собою недоступність (часткову недоступність) Послуг, викликані наступними причинами:

8.8.1. проведення планових, невідкладних, технічних, аварійних, термінових робіт;

8.8.2. будь-які затримки і переривання, що відбуваються через дефекти в будь-якому електронному або механічному обладнанні і / або програмному забезпеченні, або інші об'єктивні технологічні причини, а також результат дій або бездіяльності третіх осіб, проблем при передачі даних або з'єднання, перебоїв в електроживленні, за умови , що всі перераховані вище події сталися не з вини Виконавця;

8.8.3. узгоджене із Замовником призупинення або припинення надання Послуг, в тому числі призупинення надання Послуг для зміни параметрів Послуг;

8.8.4. навмисні або ненавмисні дії Замовника, в тому числі зміна Замовником налаштувань програмного забезпечення, прямо або побічно впливають на доступ до послуг та/або на програмно-апаратний комплекс Виконавця, виконані без узгодження із Виконавцем;

8.8.5. відмова або нездатність Замовника забезпечити сприяння Виконавцю у встановленні та усуненні виникаючих інцидентів в процесі надання Послуг;

8.8.6. порушення Замовником умов Договору або додатків до нього;

8.8.7. непрацездатність або несумісність програмного та/або апаратного забезпечення Замовника із Послугами.

8.9. Замовник несе відповідальність відповідно до законодавства України за збитки Виконавця, викликані порушенням Замовника цього Договору, а також за будь-які інші дії Замовника та третіх осіб, виконані з вини Замовника, що викликали пошкодження Сервісу та порушення його функціонування.

8.10. В разі установки і використання Замовником неліцензійних програм для ЕОМ і баз даних, Замовник самостійно несе відповідальність за наслідки використання ним таких програм для ЕОМ і баз даних.

 1. Інтелектуальна власність

9.1. Виконавець має виняткове право користуватися Сервісом і його складовими частинами, володіє і управляє його апаратної і програмної частиною.

9.2. В разі надання Виконавцем Замовнику на використання ним протягом терміну надання Послуги програм для ЕОМ та інформації, що ними породжується (в тому числі ВМ) і баз даних, виключне право на які належить правовласникам - третім особам, Виконавець надає Замовнику право використання відповідних програм для ЕОМ і баз даних на підставі ліцензійних договорів, укладених Виконавцем з відповідними правовласниками, а Замовник виступає субліцензіатом - кінцевим користувачем, права якого обмежені ліцензійною угодою для кінцевого користувача, встановленим відповідним правовласником. Замовник не має права передавати право використання таких програм для ЕОМ і баз даних третім особам.

9.3. У разі порушення Замовником виняткового права Виконавця, або відповідних правовласників, Виконавець залишає за собою право вимоги повного відшкодування збитків, або виплати компенсації, а також застосування інших способів захисту порушеного права, передбачених відповідним законом за цим Договором.

 1. Конфіденційність. Персональні дані.

10.1. Приймаючи умови цієї Оферти, Замовник та його представники, в разі, якщо вони є фізичними особами, дають свою згоду на обробку Виконавцем персональних даних, зазначених в Особистому кабінеті, а також вказуються в процесі користування Сервісом, в тому числі: збір, систематизацію , накопичення, зберігання, уточнення (оновлення, зміну), використання, поширення (в тому числі передачу), знеособлення, блокування, знищення персональних даних, з використанням засобів автоматизації або без використання таких, з метою виконання цього Договору, просування Сервісу на ринку, в тому числі при співпраці з третіми особами. Згода на обробку персональних даних вищевказаними способами діє протягом усього терміну дії Договору та протягом 3-х років з моменту припинення дії Договору або до відкликання Замовником, що є фізичною особою, даної згоди в письмовій формі.

10.2 Замовник, який є фізичною особою, дає свою згоду на передачу Виконавцем третім особам персональних даних, зазначених в Особистому кабінеті та переданих Виконавцю в процесі користування Сервісом, з метою надання Послуг відповідно до умов Договору. В разі розміщення Замовником на сервісі персональних даних третіх осіб, Замовник гарантує наявність згоди таких осіб на обробку Виконавцем їх персональних даних відповідно до положень цього Договору.

 1. Заключні положення

11.1. Замовник має право в будь-який час відмовитися від відповідних Послуг за допомогою деактивації відповідних Послуг, направивши Виконавцю послуг повідомлення або за допомогою звернення до Служби Підтримки, при цьому підлягають оплаті Послуги, надані до моменту їх деактивації.

11.2. У разі якщо надання Послуг припинено достроково, на підставі заяви Замовника проводиться повернення невикористаних коштів, за винятком випадків, передбачених цим Договором та додатками до нього, невикористаний еквівалент в бонусних коштах, при його наявності, поверненню в такому випадку не підлягає.

11.3. У разі відмови Замовника від Послуг в перший місяць дії Договору, в якому Виконавець надавав заохочувальний період користування Послугою після сплати першого авансового платежу, такий заохочувальний період відшкодовується Замовником в повному обсязі шляхом утримання Виконавцем з залишку коштів Замовника повну вартість Послуги в заохочувальний період, та після перерахунку остаточний залишок коштів з Особистого рахунку повертається Замовнику згідно його заяви-зверненню та умов цього Договору.

11.4. Замовник зобов'язується направити заяву про повернення невикористаних коштів за адресою support@unu.net.ua .

11.5. До моменту здійснення повернення коштів Виконавець має право вимагати підтвердження Замовником зазначених при реєстрації даних (в тому числі паспортні дані /копії паспорта/відомостей про місце реєстрації Замовника за місцем проживання/інших документів, що засвідчують особу та ін.).

11.6. В разі неможливості підтвердити зазначені відомості, Виконавець має право не здійснювати повернення решти на Особовому рахунку грошових коштів. Повернення невикористаних коштів здійснюється виключно за допомогою безготівкових розрахунків.

11.7. Виконавець має право вносити зміни до цього Договору та додатків до нього в односторонньому порядку. Замовник в разі незгоди з такими змінами має право відмовитися від користування Сервісом. Користування Сервісом після дня вступу в силу відповідних змін і доповнень означає прийняття Замовником таких змін і доповнень в повному обсязі.

 

Додаток № 1

до Договору Оферти

Угода про рівень обслуговування (віртуальна інфраструктура)                                            

Дана Угода є Додатком до Договору Оферти, розміщеного за адресою: https://cloud.unu.net.ua/account/contract , та визначає характеристики послуги (далі – «Послуга») в рамках Сервісу “UNU CLOUD”

 • Особливості в наданні послуги

1.1. Періоди обслуговування

Вид послуги або підтримки

Час

Послуга

Віртуальна інфраструктура

Цілодобово

Підтримка

Технічна

Цілодобово

Організаційна

З понеділка по п’ятницю,

з 10:00 до 18:00

Адміністративна

1.2. Характеристики Послуги

Функціональність

Параметр

Характеристика

Панель управління

Доступність

95%

Віртуальні інфраструктура

Доступність

99,9%

Швидкість між портами віртуального комутатора

не менш ніж 1000 Мбіт/с

Швидкість каналу Інтернет, Україна

не менш ніж 100 Мбіт/с

1.3. Взаємодія

Найменування параметра

Характеристики

Моніторинг працездатності

24х7, цілодобово

Час реакції на звернення

Не більше 30 хвилин

Виявлення причини інциденту та зони відповідальності

До 60 хвилин

Форма звернення

Повідомлення авторизованої особи на електронну адресу: SLA@unu.net.ua

Телефон відділу по роботі з клієнтами

+38 (044) 206-08-08

+38 (096) 923-08-08

Телефон цілодобової технічної підтримки

+38 (044) 206-08-08

+38 (097) 169-08-08

Увага! Замовник не розглядає звернення по наданню даних та/або внесення будь-яких змін та/або додавання/видалення послуг за телефоном!

Час розгляду звернення може бути збільшено в наступних випадках:

- якщо воно виявилось не типовим та потребує залучення профільних спеціалістів;

- якщо воно відноситься до організаційних, адміністративних, фінансових питань та надійшло поза періоду, вказаного в п.1.1;

- якщо воно потребує будь-яких уточнень або доповнень зі сторони Замовника, але оперативно зв'язатися з ним не вдається;

- якщо сервіс, який знаходиться в зоні відповідальності Виконавця, недоступний з вини Замовника (зупинка, видалення віртуальної машини тощо).

Якщо звернення потребує залучення співробітників профільної спеціалізації та не пов’язане з інцидентом, воно опрацьовується в наступний час: з понеділка по п’ятницю з 10:00 до 18:00.

Виконавець не здійснює моніторинг мережевої доступності, працездатності операційної системи, розміщеної на віртуальній машині та будь-якого іншого програмного забезпечення, встановленого на віртуальній машині!

 1. Гарантії та компенсації

2.1. Виконавець забезпечує доступність послуги цілодобово, 7 днів на тиждень, 365 днів на рік та працездатність не гірше ніж - 99,93 % на рік.

2.2. Виконавець може проводити роботи по технічному обслуговуванню обладнання Дата-центра без попередження, якщо такі роботи не призводять до погіршення якості послуг.

2.3. Час простою та розмір компенсації.

*Доступність (Д), %*

Час недоступності послуги на місяць

Розмір компенсації

(в % від щомісячної абонентної плати)

Д ≤ 99,93

до 30 хвилин

5%

99,93 <Д ≤ 99,58

від 31 хвилини до 3 годин

10%

99,58 <Д ≤ 98,61

від 3 годин 1 хвилини до 10 годин

30%

98,61 <Д ≤ 96,67

від 10 годин 1 хвилини до 23 годин 59 хвилин

70%

Д > 96,67

від 24 годин

100%

*Доступність (Д),% гарантований час надання Послуги за розрахунковий період.

Визначається за формулою:

Д = (РПП – СЧП)/РПП*100%, де

РПП (Регламентний Період Працездатності) – час, коли Послуга повинна нормально функціонувати (цілодобово).

СЧП (Сумарний Час Простою) – весь період часу за розрахунковий період (один календарний місяць), коли Послуга не надавалась, не враховуючи час простою, з причин, зазначених в п.2.5.

2.4. Компенсація виражається в наданні Замовнику днів безкоштовного надання послуг. Розмір компенсації визначається із суми платежу за послугу за розрахунковий період (один календарний місяць) та встановленого відсотка компенсації (табл. в п.3.3.). Отримана сума переводиться Виконавцем із відсотків в кількість днів безкоштовного надання послуг та зараховується на особистий рахунок Замовника.

Максимальний розмір компенсації – 1 (один) календарний місяць.

2.5. Не компенсується збій в працездатності послуги:

- викликаний плановими технічними роботами та оновленням Сервісу;

- викликаний непрацездатністю каналів зв’язку та обладнання, які знаходяться за межами контролю Виконавця, в тому числі дії третіх осіб ;

- викликаний додатками або компонентами Замовника, які не контролюються Виконавцем, які унеможливили надання Послуги;

- викликаний діяльністю Замовника, його співробітників, представників, партнерів, покупців тощо, що призвела до негативного впливу на компоненти Послуги та спричинила недоступність послуги;

- призупинення надання послуг на вимогу державних органів згідно з законодавством України;

- упущена вигода;

-  моральна шкода;

-  збиток, викликаний стихійними лихами.

2.6. Компенсація згідно цієї Угоди надається при фіксації звернення Замовника впродовж трьох годин на електрону адресу SLA@unu.net.ua. Звернення щодо компенсації, направлені на будь-які інші електроні адреси, Виконавцем не фіксуються і не розглядаються.

Додаток № 2

до Договору Оферти

ПРАВИЛА КОРИСТУВАННЯ МЕРЕЖЕЮ ІНТЕРНЕТ

Мережа Інтернет є глобальним об'єднанням комп'ютерних мереж та інформаційних ресурсів, що належать безлічі різних людей та організацій. Це об'єднання є децентралізованим, і єдиного загальнообов'язкового зведення правил (законів) користування мережею Інтернет не встановлено. Проте існують загальноприйнятні норми роботи в мережі Інтернет, спрямовані на те, щоб діяльність кожного користувача мережі не заважала роботі інших користувачів.

Фундаментальним положенням цих норм є таке: ПРАВИЛА ВИКОРИСТАННЯ БУДЬ-ЯКИХ РЕСУРСІВ МЕРЕЖІ ІНТЕРНЕТ ВИЗНАЧАЮТЬ ВЛАСНИКИ ЦИХ РЕСУРСІВ І ТІЛЬКИ ВОНИ (тут і далі словом "ресурс" позначається будь-яка сукупність програмних та апаратних засобів, що становлять в тому чи іншому значенні єдине ціле. Ресурсом мережі Інтернет можуть вважатись, наприклад, поштова скринька, персональний комп'ютер, віртуальний або фізичний сервер, локальна обчислювальна мережа, канал зв'язку тощо).

Як показує практика, більшість користувачів мережі Інтернет очікують від інших користувачів дотримання загальноприйнятних мережевих норм, оскільки їх порушення призводить до серйозних ускладнень роботи в Мережі, як технічних, так і зумовлених людським чинником.

 • ОБМЕЖЕННЯ НА ІНФОРМАЦІЙНИЙ ШУМ (СПАМ)

Розвиток Мережі призвів до того, що однією з основних проблем користувачів став надлишок інформації. Тому мережеве співтовариство виробило спеціальні правила, направлені на захист користувача від непотрібної /незапитаної інформації (спама). Зокрема, є неприпустимими:

 • Масове розсилання повідомлень електронною поштою та іншими засобами персонального обміну інформацією (включно зі службами негайної доставки повідомлень, такими як SMS, IRC і т.п.), інакше як за явно і недвозначно вираженою ініціативою одержувачів.

Відкрита публікація адреси електронної пошти чи іншої системи персонального обміну інформацією не може служити підставою для включення адреси в який-небудь список для масового розсилання повідомлень.

Включення адреси, отриманої будь-яким шляхом (через веб-форму, через підписного робота і т.п.), в перелік адрес, за яким проводиться якесь розсилання, допускається лише за умови наявності належної технічної процедури підтвердження підписки, яка гарантує, що адреса не потрапить в список інакше, як за волею власника адреси.

Процедура підтвердження підписки повинна виключати можливість потрапляння адреси в список адресатів якоїсь розсилки (одноразової чи регулярної) за ініціативою третіх осіб (тобто осіб, які не є власниками даної адреси).

Обов'язково має бути можливість для будь-якого одержувача негайно залишити список розсилки без жодних утруднень, щойно у нього виникне таке бажання. При цьому наявність можливості залишити список сама по собі не може служити виправданням внесення адрес до списку не за волею власників адрес.

 • Відправлення електронних листів та інших повідомлень, що містять вкладені файли (attachments) та/або мають значний об'єм, без попередньо отриманого дозволу адресата.
 • Розсилання (інакше, як за прямою ініціативою одержувача):

а. електронних листів та інших повідомлень (у тому числі одиничних) рекламного, комерційного або агітаційного характеру;

 1. листів і повідомлень, що містять грубі і образливі вирази і пропозиції;
 2. повідомлень, що містять прохання переслати дане повідомлення іншим доступним користувачам (ланцюгові листи - chain letters);
 3. з використанням безособових ("ролевих") адрес інакше, як за їх прямим призначенням, встановленим власником адрес та/або стандартами.
 • Розміщення в будь-якій електронній конференції повідомлень, які не відповідають тематиці даної конференції (off-topic). Тут і далі під конференцією розуміються телеконференції (групи новин) Usenet та інші конференції, форуми і списки розсилки.
 • Розміщення  в будь-якій конференції повідомлень рекламного, комерційного або агітаційного характеру, крім випадків, коли такі повідомлення явно дозволені правилами даної конференції або їх розміщення було погоджено з власниками або адміністраторами даної конференції заздалегідь.
 • Розміщення в будь-якій конференції статті, що містить вкладені файли, крім випадків, коли вкладення явно дозволені правилами даної конференції або таке розміщення було погоджено з власниками або адміністраторами конференції заздалегідь.
 • Розсилання інформації одержувачам, які раніше в явному вигляді висловили небажання одержувати цю інформацію, інформацію даної категорії або інформацію від даного відправника.
 • Використання власних або наданих інформаційних ресурсів (поштових скриньок, адрес електронної пошти, сторінок WWW і т.д.) як контактних координат при здійсненні будь-якої з вищеописаних дій, незалежно від того, з якого місця Мережі були вчинені ці дії.
 • Здійснення  діяльності з технічного забезпечення розсилання спама (spam support service), як то:

а. цілеспрямоване сканування вмісту інформаційних ресурсів з метою збору адрес електронної пошти та інших служб доставки повідомлень;

 1. розповсюдження програмного забезпечення для розсилання спама;
 2. створення, верифікація, підтримка або розповсюдження баз даних адрес електронної пошти чи інших служб доставки повідомлень (за винятком випадку, коли власники всіх адрес, включених до такої бази даних, в явному вигляді виказали свою згоду на включення адрес саме до цієї конкретної бази даних; відкрита публікація адреси такою згодою вважатися не може.
 • ЗАБОРОНА НЕСАНКЦІОНОВАНОГО ДОСТУПУ І МЕРЕЖЕВИХ НАПАДІВ

Неприпустимими є спроби несанкціонованого доступу до ресурсів Мережі, проведення мережевих нападів та мережевого зламу і участь в них, за винятком випадків, коли напад на мережевий ресурс проводиться з явного дозволу власника або адміністратора цього ресурсу. Зокрема, заборонені:

 • Дії, спрямовані на порушення нормального функціонування елементів Мережі (комп'ютерів, іншого устаткування або програмного забезпечення), які не належать користувачу.
 • Дії, направлені на отримання несанкціонованого доступу до ресурсу Мережі (комп'ютера, іншого устаткування або інформаційного ресурсу), подальше використання такого доступу, а також знищення або модифікація програмного забезпечення чи даних, що не належать користувачу, без узгодження з власниками чи адміністраторами даного інформаційного ресурсу. Під несанкціонованим доступом розуміється будь-який доступ способом, відмінним від передбаченого власником ресурсу.
 • Передавання комп'ютерам або устаткуванню Мережі безглуздої або даремної інформації, що створює паразитне навантаження на ці комп'ютери чи устаткування та проміжні ділянки мережі, в об'ємах, що перевищують мінімально необхідні для перевірки зв'язності мереж і доступності окремих її елементів.
 • Цілеспрямовані дії по скануванню вузлів мереж з метою виявлення внутрішньої структури мереж, списків відкритих портів і т.п., інакше як в межах, мінімально необхідних для проведення штатних технічних заходів, що не ставлять метою порушення пунктів 2.1 і 2.2 цього документа.
 • ДОТРИМАННЯ ПРАВИЛ, ВСТАНОВЛЕНИХ ВЛАСНИКАМИ РЕСУРСІВ

Власник будь-якого інформаційного або технічного ресурсу Мережі може встановити для цього ресурсу власні правила його використання.

Правила використання ресурсів або посилання на них публікуються власниками або адміністраторами цих ресурсів в місці підключення до таких ресурсів і є обов'язковими до виконання всіма користувачами цих ресурсів.

Правила мають бути легко доступними, написаними з урахуванням різного рівня підготовки користувачів.

Правила використання ресурсу, встановлені власником, не повинні порушувати права власників інших ресурсів або приводити до зловживань щодо інших ресурсів.

Користувач зобов'язаний дотримуватись правил використання ресурсу або негайно відмовитись від його використання.

У випадку, якщо правила, встановлені власником ресурсу, суперечать тим або іншим пунктам цього документа, щодо даного ресурсу застосовуються правила, встановлені власником, якщо це не призводить до порушень щодо інших ресурсів.

У випадку, якщо власником групи ресурсів явно встановлені правила тільки для частини ресурсів, для інших застосовуються правила, сформульовані в даному документі.

 • НЕПРИПУСТИМІСТЬ ФАЛЬСИФІКАЦІЇ

Значна частина ресурсів Мережі не вимагає ідентифікації користувача і допускає анонімне використання. Проте у ряді випадків від користувача вимагається надати інформацію, що ідентифікує його та засоби доступу до Мережі, що він використовує. При цьому користувач не повинен:

 • Використовувати ідентифікаційні дані (імена, адреси, телефони і т.п.) третіх осіб, крім випадків, коли ці особи уповноважили користувача на таке використання.
 • Фальсифікувати свою IP-адресу, а також адреси, що використовуються в інших мережевих протоколах, при передачі даних в Мережу.
 • Використовувати неіснуючі зворотні адреси при відправленні електронних листів і інших повідомлень.
 • Недбало ставитись до конфіденційності власних ідентифікаційних реквізитів (зокрема, паролів та інших кодів авторизованого доступу), що може призвести до використання тих чи інших ресурсів третіми особами від імені даного користувача.
 • НАЛАШТУВАННЯ ВЛАСНИХ РЕСУРСІВ

При роботі в мережі Інтернет користувач стає її повноправним учасником, що створює потенційну можливість для використання мережевих ресурсів, що належать користувачу, третіми особами. У зв'язку з цим користувач повинен вжити належних заходів з такого налаштування своїх ресурсів, яке перешкоджало б несумлінному використанню цих ресурсів третіми особами, а в разі виявлення випадків такого використання - вживати оперативних заходів щодо їх припинення.

Прикладами потенційно проблемної настройки мережевих ресурсів є:

 • відкриті ретранслятори електронної пошти (open SMTP-relays);
 • загальнодоступні для неавторизованої публікації сервери новин (конференцій, груп);
 • засоби, що дозволяють третім особам неавторизовано приховати джерело з'єднання (відкриті проксі-сервери і т.п.);
 • загальнодоступні  широкомовні адреси локальних мереж, що дозволяють проводити з їх допомогою напади типу smurf;
 • електронні списки розсилки з недостатньою надійністю механізму підтвердження підписки або без можливості її скасування;
 • www-сайти та інші подібні ресурси, що здійснюють відправку кореспонденції третім особам за анонімним або недостатньо аутентифікованим запитом.